TARO'S FISH

(Restaurant Bio)

 

Taro's Fish

800 Sheppard Ave. E. Toronto, ON | (416) 730-8555